doktorand uppsala universitet företagsekonomi

ämneskunskaper du skaffar, ska du utveckla din förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt. Möten med lärare och studenter är många och du har möjligheten att utveckla ett starkt nätverk. Du utvecklar kunskaper om vetenskap och forskning samt din förmåga att läsa och skriva vetenskapliga texter. Mer information om behörighet infra city stockholm webhallen finns i den allmänna studieplanen för forskarutbildning i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Det är också en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat land, att kommunicera på ett annat språk och umgås med nya människor. Det är vanligt med självständiga arbeten och under utbildningens gång får du successivt ta ett allt större ansvar för det egna lärandet.doktorand uppsala universitet företagsekonomi

Många av våra doktorander tillbringar en tid, framförallt under senare delen av sin utbildning, som gästforskare vid ett utländskt universitet.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.
Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället.
Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt.
Tre ämnen på två campus.

Byta batteri iphone 4 uppsala, Bilia uppsala däck,

Forskningen, som i hög grad stöder sig på empiriska studier i företag, presenteras regelbundet i tidskriftsartiklar och böcker såväl internationellt som nationellt. Du får dessutom en del medel till resor och andra utgifter. Läs mer om vår alumnverksamhet. Under sjätte och sista terminen studerar du fördjupningskurser i företagsekonomi 30 hp, varav 15 hp är en självständig kandidatuppsats. Termin fyra och fem är öppna terminer där du kan göra egna val. Du behöver inte bli kvar i Sverige eftersom det idag finns stora möjligheter att arbeta över hela världen vid olika Business Schools. Du har också möjlighet att förlägga en av terminerna utomlands.

Mer om våra inriktningar, internationellt företagande, forskarna som studerar internationella företag intresserar sig särskilt för internationalisering och styrning av multinationella företag. Stor del av litteraturen i kurserna är engelskspråkig, men undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska. Under den här tiden ska du studera ett biområde om 30 högskolepoäng (hp).