sagahem översyn garageband

själv på samma barndomstrauma som man nu riskerar överföra till sina barn. Syftet med projektet Tjejgig är att ändra på detta och se till att musikintresserade tjejer får sin chans både att spela och att aktivt arrangera. Kulturell Catering har under 1997 utvidgats med Poeta Magica en öppen scén för unga frilansande konstnärer. Kompisstödjarna följs upp med träffar och nyhetsbrev. Handikapprörelsens förening " " (där såväl DHR, SDR, SRF som HSO ingår) skall stimulera föreningar och förbund att söka medel för sådan utbildning och också hjälpa till med bedömningarna av ansökningarna. Trots insatser som arbetsterapi och studiecirklar är det svårt för denna grupp att gå vidare till arbete eller studier eftersom det inte finns anpassade arbeten. BRO har för närvarande 250 kvinnor som själva bröstopererats och som fått särskild kontaktpersonutbildning genom BRO. Folkhälsoinstitutet Ideella organisationers utveckling av alkohol- och drogförebyggande in- satser för barn och ungdomar kr för år 2 av 2 Regeringen ställde i april 1997 15 miljoner kronor ur Allmänna arvsfon- den till Folkhälsoinstitutets förfogande för stöd till ideella organisationers barn- och ungdomsprojekt, som ligger. Under 1997 be- drevs ett arbetslöshetsprojekt för unga och.n. Kontaktperson: Björn Håkansson, tel.

Under det första året har konferenser genomförts för att fånga upp medlemmarnas önske- mål och behov och man har sammanställt ett samtals- och idéhäfte. Kommuner mac dator reparation stockholm och landsting be- höver uppmärksammas på epilepsigruppens behov av rehabilitering, hjälpmedel och psykosocialt stöd. Under våren 1998 genomförs en ny förvaltningsorganisation i Lärjedalen vilket. Föreningen Frizonen arbetar med tjejer i riskzon. Boken skall spridas nationellt. Röda Korsets Ungdomsförbund om ett nära samarbete kring projektet. Stor vikt skall läggas vid information om verksamheten. FN:s konvention om barnets rättigheter Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Norra Stor-Stockholm, Järfälla Projektet Dags för barnkonventionen 280 000 kr ABF Norra Stor-Stockholm skall i samarbete med Unga Örnar Stockholms län utveckla en metod för hur förtroendevalda, tjänstemän och anställda i kommunerna kan utbildas i barnkonventionen och. Vidare planeras sex testutbildningsdagar i glesbygdskommuner. Boken skall innehålla idéer kring tillgängliga parker, hur man anpassar sin trädgård samt idéer till uppbyggnad av träningsträdgård för olika brukargrupper. Arvs- fondsdelegationens sekretariat består av dels ett kansli knutet till Social- departementet för beredning av ärenden som rör verksamhet till förmån för barn under 12 år och personer med funktionshinder, dels ett kansli knutet till Kulturdepartementet för beredning av ärenden som rör verk- samhet till. Utbild- ningen skall bedrivas i Örebro och Västerås under våren och sommaren 1999 för två grupper om vardera 15 st ungdomar.